Jdi na obsah Jdi na menu
 

Transparentní zákon o veřejných zakázkách začíná platit od 1.4.2012

27. 3. 2012

Od 1.4.2012 platí novela zákona o veřejných zakázkách. Schválené změny přísněji usměrňují celý proces zadávacího řízení a přispívají tak významnou měrou k transparentnosti nakládání s veřejnými prostředky. Klíčovým krokem v tomto směru je snížení limitů pro veřejné zakázky, které jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona.


Do oblasti úpravy kvalifikačních předpokladů zasahuje změna v prokazování ekonomické a finanční kvalifikace; ekonomická kvalifikace bude nahrazena prohlášením dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti plnit veřejnou zakázkou.


Dále k prokázání technické kvalifikace nebude moci zadavatel požadovat certifikáty ISO. Z dalších změn je to pak zdvojnásobení sankcí ukládaných ÚOHS a skutečnost, že novela výslovně zmiňuje, že zadavatel je povinen poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Novela Zákona o veřejných zakázkách přináší následující významné změny:

 • Snížení hranice pro postup podle tohoto zákona; zadavatelé budou povinni zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby dosahující předpokládané hodnoty 1 mil. Kč bez DPH a více a veřejné zakázky na stavební práce dosahující předpokládané hodnoty 3 mil. Kč a více.
 • Rozšíření působnosti zákona na více subjektů prostřednictvím úpravy definice dotovaného zadavatele. Za zadavatele bude nově považován každý, kdo obdrží více než 50 % prostředků na zakázku z veřejných zdrojů.
 • Zákon zavádí kategorii „významná veřejná zakázka“. V případě státu se bude jednat o veřejné zakázky dosahující předpokládané hodnoty nejméně 300 mil. Kč bez DPH, v případě samospráv (kraje, obce) 50 mil. Kč. Tyto zakázky bude vždy schvalovat u státu vláda, u samospráv zastupitelstvo, zavádí se u nich i delší lhůty pro podání nabídek.
 • Dojde ke zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce. MMR ČR bude vyhláškou stanovovat u zakázek na stavební práce podrobnosti zadávací dokumentace, výkazu výměr, soupisu stavebních prací a obchodní podmínky.
 • Zadavatel musí zrušit zadávací řízení, pokud by měl hodnotit méně než dvě nabídky.
 • U všech zakázek (kromě zjednodušeného podlimitního řízení a jednacích řízení) bude zadavatel povinně 30 dní předem odesílat k uveřejnění předběžné oznámení, které bude obsahovat i zdůvodnění nutnosti realizace zakázky.
 • Zavádí se pojem „osoba se zvláštní způsobilostí“. Tato osoba bude zaměstnancem veřejného zadavatele s povinností absolvovat vzdělávací program MMR, která se bude vyjadřovat k zadávací dokumentaci a dále se stane povinným členem hodnoticích komisí. U nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce bude vyjádření k zadávací dokumentaci poskytovat tzv. „osoba s odbornou způsobilostí“, což je osoba mající autorizaci podle zákona o autorizovaných inženýrech.
 • Dalším novým pojmem je „hodnotitel veřejné zakázky“. Tito hodnotitelé budou losováni do hodnoticích komisí u významných státních zakázek a budou moci podávat podnět k prošetření na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jejich seznam povede MMR.
 • U veřejných zakázek na dodávky vymezených prováděcím předpisem povinnost zadavatele provést hodnocení prostřednictvím elektronické aukce.
 • Dochází k odstranění možnosti omezovat počet účastníků na základě lepší kvalifikace nebo losování.
 • Co se týká uveřejňování, zadavatel bude mít nově povinnost uveřejnit na svém profilu tyto části zadávací dokumentace:
  • Celou textovou část včetně textové části smlouvy od 500 000,- Kč.
  • Skutečně uhrazenou cenu za celou zakázku, odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady.
  • Odůvodnění stanovení předmětu veřejné zakázky.
  • Odůvodnění způsobu hodnocení vzhledem k potřebám zadavatele a informace o subdodavatelích, kterým hlavní dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10% nebo více než 5% v případě významné veřejné zakázky. Odůvodnění budou u významných státních zakázek předkládána vládě (součástí bude i odborné vyjádření) či zastupitelstvům (v případě významných zakázek samospráv) ke schválení.